Kalanduspoliitika

 • Prindi

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika teke ja areng

Algselt oli Euroopa Liidu kalanduspoliitika seotud põllumajanduspoliitikaga, kuid muutus aja jooksul sellest järjest enam sõltumatuks. Ühise kalanduspoliitika – selle 2002. aastal muudetud kujul – peamiseks eesmärgiks on säästev kalandustegevus ning kaluritele sissetuleku ja stabiilsete töökohtade tagamine.

Olulisimad ühise kalanduspoliitika meetmete rakendamise valdkonnad on järgmised:

 • eeskirjade sätestamine Euroopa kalanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ja merekeskkonna kahjustamise ennetamiseks (kalapüügieeskirjad);

 • riiklikele ametiasutustele võimaluste loomine kõnealuste eeskirjade jõustamiseks ning eeskirjade rikkujate karistamiseks (kalanduskontroll);

 • Euroopa kalalaevastiku suuruse jälgimine ja selle täiendava laienemise ennetamine (kalalaevastik);

 • sellistele algatustele rahaliste vahendite ja tehnilise abi eraldamine, mille kaudu oleks võimalik asjaomast tööstusharu jätkusuutlikumaks muuta (Euroopa Kalandusfond);

 • ELi liikmesriikide nimel osalemine läbirääkimistel rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide ja ELi mittekuuluvate riikidega (rahvusvaheline);

 • tootjate, töötlejate ja turustajate aitamine oma toodete eest õiglase hinna saamisel ning selle tagamine, et tarbijad saaksid usaldada nende mereandide kvaliteeti, mida nad söövad (turg);

 • ELi vesiviljelussektori dünaamilise arengu toetamine (kala, mereande ja vetikaid kasvatavad ettevõtted) (vesiviljelus);

 • teadusuuringute ja andmete kogumise rahastamine, et tagada asjaomasele poliitikale ja tehtavatele otsustele kindel alus (teadusuuringud ja andmete kogumine).
   

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitikaga tutvu põhjalikumalt  Euroopa Komisjoni kodulehel.


Huvitavat lisateavet:

 

Strateegilised dokumendid

(lisateave Maaeluministeeriumi kodulehelt)

 

Kalanduse kohalikud algatusrühmad Eestis