Erineva suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kalavarule

Vastutav täitja: Markus Vetemaa
Projekti kestus: 27.12.2017−30.06.2020
Projekti tüüp: Teadus- ja arendusprojekt
Rahastusprogramm: Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Erineva suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kalavarule

Töös analüüsitakse võrdlevalt suurte ja väikeste (vastavalt alla ja üle 221 kW mootorivõimsusega) traallaevade mõju kalavarule ja ökosüsteemile Liivi lahes. Projekti käigus kogutakse andmeid mõlema laevade suurusklassi saakide kohta: erinevate kala vanusegruppide (suurusgruppide) suhteline esinemine püügis erinevatel aastaaegadel ja püügipiirkonades sõltuvalt traalnooda ja selle avanemise tehnilistest detailidest (avanemine horisontaal- ja vertikaalsuunas, paiknemine erinevates veekihtides, kaugust põhjast jne.). Püügioperatsioonide läbiviimise detailid ning ümbruskonnas domineerinud kalakooslused registreeritakse hüdroakustilise andmeid salvestava kajaloodiga. Projekti tulemusi ja algandmeid demonstreeritakse nii Läti kui ka Euroopa Liidu kalandusadministratsioonile ning teadlastele. Saaki analüüsitakse tüüpmetoodika („Eesti riikliku kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja analüüs, teadusvaatlejate paigutamine Eesti lipu all sõitvatele kalalaevadele ning teadussoovituste koostamine kalavarude haldamiseks“ poolt kasutatava metoodika) alusel: kalad kaalutakse ja mõõdetakse, määratakse erinevate vanusegruppide (otoliitide põhised vanusemäärangud) ja vormide: s.t. kevadkuduräim ja sügiskuduräim, „laheräim“ ja „avamereräim“, osakaal püükides. Vormide eristamise usaldusväärsuse tagamiseks viiakse läbi otoliitide mikrokeemilised uuringud. Kuna Liivi lahe kalavaru on sesoonselt väga erinev (kevadeti sisenevad Irbe väina kaudu Liivi lahte arvukad avamereräime kudekoondised), siis on vajalik katsepüükide läbiviimine erinevatel aastaaegadel ning võimalikult laiaulatuslikult kogu Liivi lahe Eesti majandusvööndis.

Aruanne (pdf)

Andmed ETIS-es

emkf-2014-2020-est-elh


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5