Kalade alammõõdud

Kalade alammõõdud ning mõõtmise nõuded on esitatud kalapüügieeskirja lisas 3.
Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt kõigil veekogudel. (Kalapüügieeskiri § 14)

 Kalaliik  Veeala, kus alammõõt kehtib1  L2, cm 
Ahven  meres  19
Angerjas  meres  35
Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ja Emajões  55
teistes siseveekogudes  50
Haug  45
Jõeforell  36
Jõevähk3  11
Kammeljas  30
Koha  Võrtsjärves  51
Meres ja teistes siseveekogudes  46
Latikas  Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ja Väikeses Emajões 35
Lest  alapiirkonnas 28  21
alapiirkondades 29 ja 32  18
Linask  30
Luts  40
Lõhe  60
Meriforell  50
Rääbis  12
Siig  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes  40
meres ja sinna suubuvates jõgedes  35
Säinas  meres ja sinna suubuvates jõgedes  38
Tursk  35
Vimb  30

¹ Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade kaupa erinev või kehtib ainult teatud veealal.

2 L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.

 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata), vähk asetatakse mõõtelauale või -lindile selili asendis.

Valdkonna eest vastutav minister võib tulenevalt kalanduskomisjoni soovitustest ajutiselt suurendada või vähendada Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel lisas 3 sätestatud kalaliikide alammõõtu (Kalapüügieeskiri § 44 lg 4 p 1)


Lossitava kala alammõõdud (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1241 VIII LISA)

Liik Geograafilised piirkonnad

Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt 
(cm) 

 Tursk (Gadus morhua)

 Alarajoonid 22-32

35

 Lest (Platichthys flesus)

 Alarajoonid 22-25

23

 Alarajoonid 26, 27, 28

21

 Alarajoonid 29-32, 59°30' põhjalaiusest lõuna poole

18

 Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

 Alarajoonid 22-32

25

 Harilik kammeljas (Psetta maxima)

 Alarajoonid 22-32

30

 Sile kammeljas (Scophthalmus rhombus)

 Alarajoonid 22-32

30

 Euroopa angerjas (Anguilla anguilla)

 Alarajoonid 22-32

35

 Lõhe (Salmo salar)

 Alarajoonid 22-30 ja 32

60

 Alarajoon 31

50

 Meriforell (Salmo trutta)

 Alarajoonid 22-25 ja 29-32

40

 Alarajoonid 26, 27, 28

50

 

Kalade alammõõtudega saab tutvuda ka interaktiivse kaardi abil rakenduses "Kalapüügipiirangud" (piirangud.kalateave.ee).


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5