Uurimused ja uuringud

Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule (Põllumajandusministeerium, 2014)

Projektimeeskond: Keiu Rõa (Ernst & Young), Marilin Pikaro (Ernst & Young), Veeli Oeselg (Ernst & Young), Liina Kirsipuu (Ernst & Young), Rivo Noorkõiv (Geomedia OÜ), Markus Vetemaa (Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut)
Tallinn 2014

 

Ernst & Young Baltic AS viis Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi uuringu "Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule". Uuringu eesmärgiks oli anda hinnang Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme 4.1 2 "Kalanduspiirkondade säästev areng" rakendamisele, sh:

  • analüüsida meetme rakendamise tulemuslikkust lähtuvalt kalanduspiirkondade arengustrateegiate eesmärkidest;
  • hinnata meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevetekalandusele ning piirkonna arengule tervikuna;
  • uurida kohalike kalanduse tegevusgruppide toimimist.

Uuringu käigus läbi viidud küsitlused ja intervjuud näitasid, et Eesti kalanduspiirkonnad on küllalt erinevad nii regionaalse kui ka spetsiifilisemalt kalandussektori arengu, tegevusgruppide aktiivsuse ja kalurkonna kaasamisvõime osas.
Erinevuste kõrval on aga ka palju sarnasusi, seejuures tuli intervjuudest välja mitmeid meetme rakendamisega seotud ettepanekuid nii KTG-de (kalanduse kohalik tegevusgrupp) juhtkondade kui kalandussektori liikmete poolt. Tegu on üldjuhul praktiliste soovitustega, mida KTG-d peavad oluliseks järgmise perioodi planeerimisel välja tuua ning meetme rakendamise ja abikõlblikkuse reeglites võimalusel arvesse võtta.


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5