Uurimused ja uuringud

Karpkalakasvatuse tehnoloogia täiustamise katseuuring (Eesti Maaülikool, 2014)

Töö teostajad: Heiki Jaanuska ja Piret Koort
Tartu 2014

 

Eesti Maaülikooli läbiviidud karpkalakasvatuse tehnoloogia täiustamise katseuuring kirjeldab ja uurib kahte olulist probleemi karpkala kasvatamisel Eesti oludes, kus tulenevalt jahedast kliimast ollakse soojaveeliste kalaliikide kasvatamisel selgelt halvemates kasvatustingimustes.

Uurimisprobleemid valiti koostöös vesiviljeluse sektori esindajatega. Tegelikes tootmistingimustes on iga probleemi lahendamine või sisulise teabe levik aluseks kasumlikumale majandustegevusele. Karpkala vastsete ekspordi, esmase söötmisega ja teiste probleemidega seonduvad teadmised on kasutatavad ka teiste liikide kasvatamisel. Käesolevale projektile eelnes karpkade söötmiskatse, hiljem saab tulemusi summeerida.

1) Tuua meie oludesse karpkalu, millest isegi väikese osa üleskasvamisel on neid edaspidi võimalik kasutada sugukarja täiendusena. Sugukarja täiendamisega ei ole tegeletud pea 30 aastat.

2) Viia läbi pilootprojekt karpkalavastsete söömaõpetamiseks kunstlikes tingimustes, mis peaks andma vastused järgmistele uurimisküsimustele:

a) lõunapoolsetes Euroopa riikides toimub kudemine ja vastsete saamine ajaliselt kuu kuni kaks varem. Sealt vastseid tuues ja kontrollitud keskkonnas (temperatuur, veekeemia, gaasid) söötes peaks olema võimalik saavutada oluline kasvueelis tiigikalakasvatuse ees;
b) karpkala vastsete söötmaõpetamine korduva veekasutusega süsteemis, mis annaks sobiva noorkala edasikasvatamiseks retsirkulatsioonimajandistes või elektrijaamade jahutusvetel. Tiigimajandites peaks varasema paljunduse korral saavutatama samasuviste suurem kaal ning võimalus lühendada tootmisperioodi ühe suve võrra;
c) kuna karpkalavastne on väikeste mõõtmetega, tuleb söötmise alustamiseks kasutada elusaid söötasid (Artemia, keriloomad). Projektis sooviti katsetada erinevaid söötmisega alustamise skeeme. Kuna elusööda kasutamine on töömahukas, sooviti kasutada ka ainult kunstlikul söödal põhinevaid söötmisskeeme.

Eksperimentaaltöö on teostatud Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituudi Vesiviljeluse osakonna katsebaasis, Riina Kalda kalakasvanduses Carpio ja OÜ Lapavira kalakasvanduses ajavahemikul 23.05.2014–23.10.2014.

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5